Drobečková navigace

Úvod > Spolupráce > Spolupráce MŠ Růžová

Spolupráce MŠ Růžová

Pedagogicko-psychologická poradna J. Hradec – zajišťuje konzultace, besedy pro rodiče, individuální poradenský servis, vydává psychologické zprávy, které opravňují ředitelku MŠ k zařazení dítěte do třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (pokud o tuto třídu projeví rodiče dítěte zájem).

Speciální poradenské centrum pro zrakově postižené v Českých Budějovicích – pomáhá zrakově postiženým dětem a to podle jejich potřeby.

Speciální poradenské centrum pro děti s logopedickými vadami Týn nad Vltavou

Speciálně poradenské centrum pro mentálně postižené v Českých Budějovicích -pomáhá mentálně postiženým dětem a to  podle jejich potřeby.

Dětské centrum Arpida – provádí odborné konzultace pro integrované děti s tělesným postižením.

Střední zdravotnická škola – studenti 4. ročníků vykonávají v MŠ praxi, zároveň obohacují ŠVP drobnými výukovými projekty, které zpracovávají pod vedením svých vyučujících a realizují pod vedením pedagogů MŠ. Jednou ročně pořádá „Den otevřených dveří“ se zajímavým programem pro předškolní děti.

Základní umělecká škola – zve děti především předškolního věku na výchovné koncerty a seznamuje je hravou formou s jednotlivými hudebními nástroji.

Základní školy – realizují dny otevřených dveří nebo drobné projekty na téma „Poznejte školu“ pro děti předškolního věku.

Občanské sdružení Okna –  Pomáhá  rodinám, které pečují o dítě s těžším handicapem, poskytuje nadstandardní služby (tábor, program Pět P apod.).

Místní tisk – Jindřichohradecké listy, Ročenka, Kurýr…

Městské kulturní středisko – návštěvy kina, divadla

 

Zapojení mateřské školy do eTwinningu

eTwinning je společenství evropských škol prostřednictvím kterého se mohou zaměstnanci škol z evropských zemí mohou zapojovat do vzájemné komunikace, spolupráce, vymýšlení projektů, sdílení, zkrátka a dobře která jim dává pocit, že jsou součástí nejzajímavějšího vzdělávacího společenství v Evropě – a nejde jen o pocit, oni jsou jeho součástí doopravdy!

Hlavním místem pro setkávání a spolupráci je eTwinningový portál (www.etwinning.net), který existuje ve 25 jazykových verzích. V současné době ho aktivně používá téměř 170 000 individuálních členů a dvojice či skupinky škol z různých evropských zemí pracují na mnoha projektech. Na portálu mohou učitelé pomocí nástrojů přizpůsobených jejich potřebám vyhledávat partnery, zakládat projekty, vzájemně si vyměňovat nápady a fungující metody práce a bez dlouhých průtahů zahájit spolupráci.

Projekty:

ROZPRÁVKOVÁ CESTA

Partneři spolupracující na projektu:

 • Bc.Dagmar Valchová, 1.mateřská škola Jindřichův Hradec, Česká republika
 • Bibiana Hrončeková, Základní škola s Mateřskou školou Cinobaňa, Slovensko

Dorozumívací jazyk:

 • Čeština, slovenština

Používané nástroje:

 • E-mail, jiný software (Powerpoint, grafika), Deník projektu, Twin space

Doba trvání projektu:

 • Březen- květen 2012

Cíl:

 • Poslouchat, porozumět-komunikovat jednoduchými slovy, větami v cizím jazyce, rozlišovat dobro a zlo pomocí pohádek, řešit jednoduché problémy
 • Seznamovat se s jiným slovanským jazykem prostřednictvím pohádky, uplatnění partnerského vzdělávání na úrovni učitelů a dětí

Průběh projektu:

 • Představení obou mateřských škol, seznámení s jazykem partnerské školy při poslechu pohádky “O Červené Karkulce – Červena Čiapočka”,realizase edukační aktivity, vzájemné přeposlání materiálů, fotografií

CHRISTMAS CARDS FOR PREZENTS

Partneři spolupracující na projektu:

 • Bc.Dagmar Valchová, 1.mateřská škola Jindřichův Hradec, Česká republika
 • Dorota Szamrej, Zespól Szkól Specjalnych dla dzieci przewlekle chorých Poznaň,Polsko
 • Karolína Szamrej, Zespól Szkól Specjalnych dla dzieci przewlekle chorých Poznaň,Polsko

Dorozumívací jazyk:

 • Angličtina

Používané nástroje:

 • Deník projektu, e-mail, Twin space

Doba trvání projektu:

 • Listopad – prosinec 2013

Cíl:

 • Výměna zkušeností, příprava vánočních kartiček pro seniory.

Průběh projektu:

 • Realizace vánočních kartiček, přáníček pro seniory v Domě sociální péče v Poznani.Přáníčka vyfotografována a graficky zpracována do vánočních kartiček a zaslána do spřátelené školy v Poznani. 

Hrajeme si s eTwinningem – celoroční hra k desátému výročí eTwinningu   

eTwinning slaví v roce 2015 neuvěřitelných 10 let!! Sestavte svůj třídní tým a oslavte s námi toto výročí formou hry – celý rok si budeme hrát s eTwinnigem, vzájemně se inspirovat a sdílet své zážitky. Hra je určena nejen učitelům, ale především žákům a studentům. eTwinningová hra nezná poražených. Vítězí každý, kdo se zapojí!

Jaký byl cíl hry: zábavnou formou propagovat aktivitu eTwinning v roce jejího desátého výročí, seznámit učitele a žáky s prostředím eTwinningu, motivovat učitele k využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve výuce, zapojit nové školy a učitele do mezinárodní spolupráce on line a zároveň zvýšit povědomí učitelů a žáků o bezpečném využívání internetu a sociálních sítí.

Kdo se zapojil: učitelé a žáci všech typů mateřských, základních a středních škol

Doba trvání hry: hra byla zahájena 10. února 2015 při příležitosti Dne bezpečnějšího internetu a zakončena v říjnu 2015.

Průběh hry:

 • Hra se skládala z deseti úkolů pro zapojené týmy, které byly postupně zveřejňovány na webu www.etwinning.cz/10let

 • Úkoly byly koncipovány tak, aby byly splnitelné jak v MŠ, tak i v odborné střední škole a aby se na nich mohli podílet především sami žáci a studenti

 • Za splnění úkolu tým obdržel jeden virtuální odznak, cílem bylo získat všech deset odznaků.

 • Do hry se mohlo zapojit více třídních týmů z jedné školy.

 • Do hry se mohly školy zapojit po celou dobu jejího trvání, úkoly je možno plnit i zpětně.