Drobečková navigace

1. mateřská škola > Zápis dětí

 

Výsledky zápisu do 1. Mateřské školy Jindřichův Hradec II, MŠ Růžová + odloučené pracoviště MŠ Pod Kasárny

         

Seznam přijatých dětí je níže uveden vždy pouze číslem žádosti.

 

MŠ  RŮŽOVÁ

 

MŠ POD KASÁRNY

Číslo žádosti

 

Číslo žádosti

 

1

Ne

1

Ano

2

Ano

2

Ano

3

Ano

3

Ano

4

Ano

4

Ano

5

Ano

5

Ano

6

Ano

6

Ne

7

Ano

7

3.MŠ

8

Ano

8

Ano

9

Ano

9

Ne

10

Ano

10

Ano

11

Ano

11

Ne

12

Ano

12

3.MŠ

13

Ano

13

4.MŠ

14

Ano

14

Ano

15

Ano

15

Ano

16

Ano

16

Ne

17

Ano

17

Ne

18

Ano

18

Ano

19

Ano

19

Ano

20

Ano

20

Ano

21

Ano

21

Ano

22

Ano

22

Ano

23

Ano

23

Ano

24

MŠ Pod Kasárny

24

Ano

25

Ano

25

4.MŠ

26

Nedokončeno – žádost stažena

26

Ano

27

Ano

27

4.MŠ

28

Ano

28

Ano

29

Ano

29

Ne

30

Ano

30

Ano

31

Ano

31

Nevrácená přihláška

32

Ano - Indiv. vzdělávání

32

Ano

33

Ano - Indiv. vzdělávání

33

Ano

34

Ano

34

4.MŠ

35

Ano

35

Ano

36

Ano

36

Ne

37

Ano

37

Ano

38

Ne

38

Ano

39

Jeslová třída – MŠ U Merkuru

39

Nevrácená přihláška

40

Ano

40

Ano

 

 

41

Ano

 

 

42

Ano

 

 

43

Ano , z MŠ Růžová

 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí  k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

 

Ředitelka 1. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Růžová 39 Bc. Dagmar Valchová stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí, které lze přijmout.

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let

Pro školní rok 2018/19 bude přijato  k předškolnímu vzdělávání celkem  62  dětí.

      MŠ Růžová : 34 dětí, z toho 7 do speciálních tříd

      MŠ Pod Kasárny : 28 dětí

 

 

 

K R I T É R I A    P Ř I J Í M Á N Í    D Ě T Í   P R O   Š K O L N Í   R O K    2018 / 2019

 

I.

Pro děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31. srpna  2018, je  do zahájení povinné školní docházky, předškolní vzdělávání povinné. Toto dítě bude přednostně přijato do spádové mateřské školy.

 

 

II.

Pokud nedojde k přijetí dítěte podle bodu I.,   vychází ředitelka při přijímání dětí do mateřské školy z kritérií, uvedených  níže.

 

  1. Dále budou přijímány k předškolnímu vzdělávání děti s trvalým pobytem na území města J. Hradec a školských obvodů podle Obecně závazné vyhlášky města J. Hradec č. 2/2016 podle dosaženého věku od nejstarších uchazečů k nejmladším.
  2. Při volné kapacitě mateřské školy budou přijímány děti z jiného školského obvodu.

      3.   Upřednostněn bude zájem o celodenní docházku

      4.    Při přijímání dítěte se bude zohledňovat sourozenec docházející do mateřské školy.

      5 .Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zařazovány na základě doporučení SPC do           speciálních tříd bez ohledu na spádovost dle volné kapacity s přihlédnutím k věku dítěte

 

Ve dnech zápisu do mateřských škol v Jindřichově Hradci mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 9,00 – 16,30 hodin stejnou váhu, v žádném případě nebude v těchto dvou dnech zápisu vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do mateřské školy.

 

Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září 2018.

 

V případě shodnosti posuzovaných kritérií bude přihlédnuto k dřívějšímu datu narození dítěte a může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte.

 

 

                                                                    Bc. D. Valchová   

                                                                    ředitelka 1. mateřské školy Jindřichův Hradec

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 


 
    

 

 

Akce MŠ Růžová

 

1.6. - Oslava MDD na školní zahradě - dopoledne plně her a zábavy

7.6. - Slavnostní rozloučení s našimí školáky v KAPLI M. MAGDALENY v 15.00 hod.- zveme všechny rodiče - bližší info. v příslušných třídách

 

 

 

Akce MŠ Pod Kasárny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhlašování obědů - MŠ Růžová

Odhlásit


msjh_pic2.jpg

msjh_foot.png