Drobečková navigace

1. mateřská škola > Zápis dětí

 

 

 

 

 

K R I T É R I A    P Ř I J Í M Á N Í    D Ě T Í   P R O   Š K O L N Í   R O K    2018 / 2019

 

I.

Pro děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31. srpna  2018, je  do zahájení povinné školní docházky, předškolní vzdělávání povinné. Toto dítě bude přednostně přijato do spádové mateřské školy.

 

 

II.

Pokud nedojde k přijetí dítěte podle bodu I.,   vychází ředitelka při přijímání dětí do mateřské školy z kritérií, uvedených  níže.

 

  1. Dále budou přijímány k předškolnímu vzdělávání děti s trvalým pobytem na území města J. Hradec a školských obvodů podle Obecně závazné vyhlášky města J. Hradec č. 2/2016 podle dosaženého věku od nejstarších uchazečů k nejmladším.
  2. Při volné kapacitě mateřské školy budou přijímány děti z jiného školského obvodu.

      3.   Upřednostněn bude zájem o celodenní docházku

      4.    Při přijímání dítěte se bude zohledňovat sourozenec docházející do mateřské školy.

      5 .Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zařazovány na základě doporučení SPC do           speciálních tříd bez ohledu na spádovost dle volné kapacity s přihlédnutím k věku dítěte

 

Ve dnech zápisu do mateřských škol v Jindřichově Hradci mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 9,00 – 16,30 hodin stejnou váhu, v žádném případě nebude v těchto dvou dnech zápisu vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do mateřské školy.

 

Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září 2018.

 

V případě shodnosti posuzovaných kritérií bude přihlédnuto k dřívějšímu datu narození dítěte a může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte.

 

 

                                                                    Bc. D. Valchová   

                                                                    ředitelka 1. mateřské školy Jindřichův Hradec

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 


 
    

 

 

Akce MŠ Růžová

 4.12. kino Střelnice - pásmo pohádek

 5. 12. příchod Anděla, Mikuláše a Čerta - Mikulášská nadílka

 7.12. dopravní hřiště v DDM -vybraní školáci / kromě žlité třídy/ info u tř. uč.

  11.12. návštěva Krýzových jesliček

11.12 - 14.12. návštěva Vánoční výstavy v Baráčnické rychtě

 14.12. dopravní hřiště v DDM - vybraní školáci / kromě zluté třídy/ info u tř. uč.

zajímavosti: 7.12. v 16.00 hod. vernisáž vánočních stromečků v Muzeu fotografie

                    8.12. - 9.12. -vánoční adventní trhy

 

 

Akce MŠ Pod Kasárny

2.11. vítání občánků

6.11. kino na Střelnici

30.11. fotografování dětí na vánoční foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhlašování obědů - MŠ Růžová

Odhlásit


msjh_pic2.jpg

msjh_foot.png