Drobečková navigace

Úvod > Zápis dětí

  

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ PŮJDOU OD ZÁŘÍ 2020 DO ŠKOLY

 

Ředitelka 1. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Růžová 39  Bc. Dagmar Valchová stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí, které lze přijmout. Pro školní rok 2019/20 bude přijato  k předškolnímu vzdělávání celkem 29 dětí..

 

 

 

K R I T É R I A   P Ř I J Í M Á N Í   D Ě T Í   P R O   Š K O L N Í   R O K    2019 / 2020

 

I.

Pro děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31. srpna 2019, je do zahájení povinné školní docházky, předškolní vzdělávání povinné. Toto dítě bude přednostně přijato do spádové mateřské školy.

 

 

II.

Pokud nedojde k přijetí dítěte podle bodu I.,   vychází ředitelka při přijímání dětí do mateřské školy z kritérií, uvedených  níže.

 

  1. Dále budou přijímány k předškolnímu vzdělávání děti s trvalým pobytem na území města J. Hradec a školských obvodů podle Obecně závazné vyhlášky města J. Hradec č. 2/2016 podle dosaženého věku od nejstarších uchazečů k nejmladším.
  2. Při volné kapacitě mateřské školy budou přijímány děti z jiného školského obvodu s trvalým pobytem na území města J. Hradec s upřednostněním sourozenců dětí navštěvující danou mateřskou školu.
  3. Upřednostněn bude zájem o celodenní docházku.
  4. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zařazovány na základě doporučení SPC do speciálních tříd bez ohledu na spádovost dle volné kapacity s přihlédnutím k věku dítěte

 

 

Ve dnech zápisu do mateřských škol v Jindřichově Hradci mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 9,00 – 16,30 hodin stejnou váhu, v žádném případě nebude v těchto dvou dnech zápisu vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do mateřské školy.

 

Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září 2019.

 

V případě shodnosti posuzovaných kritérií bude přihlédnuto k dřívějšímu datu narození dítěte a může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte.

 

 

 Jindřichově Hradci 20. 3.2019                                                                    Bc. D.Valchová   

                                                                                                          ředitelka 1. mateřské školy

                                                                                                                  Jindřichův Hradec

                                                                                                                            v.r.

 

Povinné předškolní vzdělávání a způsob jeho plnění

Od 1.9.2017 je pro vaše děti povinné předškolní vzdělávání 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních, středních školách, pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy.

Povinné vzdělávání se stanovuje v rozmezí nepřetržitých 4 hodin od 8 :00 hod do 12:00 hod. 

Stanovení podmínek pro omlouvání a uvolňování ze vzdělávání:

  • zákonný zástupce je povinen dítě omluvit první den nepřítomnosti v mateřské škole- telefonicky nebo osobně v místě školy
  • nepřítomnost bude zákonným zástupcem zaznamenána na omluvném listě, záznamovém deníku – datum, důvod nepřítomnosti dítěte,  podpis zákonného zástupce. Tato povinnost se vztahuje i na zkrácený počet zameškaných hodin daného dne. ( pouze v rozmezí nepřetržitých 4 hodin od 8:00 hod do 12:00 hod)
  • omluvný list, záznamový deník je součástí povinné dokumentace v dané třídě, učitelka svým podpisem potvrzuje shodu se zápisem zákonného zástupce.
  • Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen doložit tyto důvody nejpozději do 3 dnů od výzvy 

Podmínky vzdělávání jsou ve Školním řádě mateřské školy – vyvěšen  na informativní nástěnce.

 

Bc. D. Valchová

ředitelka 1. mateřské školy Jindřichův Hradec