Drobečková navigace

Úvod > Platby

Platby

„My v tom Jihočechy nenecháme I - sběr žádostí ukončen

 

Rada města Jindřichův Hradec svým usnesením číslo 898/30R/2022 ze dne 17. 10. 2022 schválila zapojení základních a mateřských škol z Jindřichova Hradce do dotačního programu Jihočeského kraje My v tom Jihočechy nenecháme I, který je zamě­ře­ný na pod­po­ru školních a mimo­škol­ních akti­vit dětí a mládeže.

 

Pro­gram je urče­ný pro rodi­ny s dět­mi ve věku od 3 do 19 let, kte­ré mají trva­lé byd­liš­tě v Jihočeském kra­ji.

 

Žádosti o pod­po­ru včetně příloh mohou podávat rodiče nebo zákon­ní zástup­ci dětí v termínu od 20.10. do 25. 11. 2022 pro­střed­nic­tvím organizace, kte­rá pro­vo­zu­je pod­po­ro­va­né aktivity.

 

Podrob­né infor­ma­ce, for­mu­lář žádosti a dal­ší doku­men­ty najde­te na webo­vých stránkách:

 

https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

 

My v tom jihočechy nenechámeMŠ Růžová

Jiho­čes­ký kraj vyhlá­sil dotač­ní pro­gram zamě­ře­ný na pod­po­ru škol­ních a mimo­škol­ních akti­vit dětí a mládeže.

Pro­gram je urče­ný pro rodi­ny s dět­mi od 3 let – dovršení nejpozději 1.8.2019, kte­ré mají trva­lé byd­liš­tě v jiho­čes­kém kra­jizapsány v registru obyvatel nejpozději k 1.8.2022 .

Žádosti o pod­po­ru podá­va­jí zákon­ní zástup­ci dětí pro­střed­nic­tvím orga­ni­za­ce, kte­rá pro­vo­zu­je pod­po­ro­va­né aktivity.

Žádosti rodičů budou předávány  ředitelce mateřské školy na hlavním pracovišti Růžová 39, od 7.00 - 8.00 hod nebo dle telefonické domluvy

 

V  mateřské ško­le je mož­né pod­po­ru vyu­žít na úhra­du školného a stra­vo­vá­ní žáků od 1.9. 2022- 31.1.2023

 • Doporučujeme např. čerpat u dětí, které hradí Úplatu za předškolní vzdělávání částku 1 440,- Kč za úplatu a částku 2 560,-Kč na stravné. U dětí plnících povinné předškolní vzdělávání, které nehradí úplatu, mohou celou částku čerpat na stravu .
 • Stravné + Úplatu stále hradí rodiče sami, finanční částka bude rodičům poskytnuta na účet až po obdržení dotace od KÚ a po konečném vyúčtování skutečných nákladů za dané období.

 

Jaké dokumenty musím doložit

Spolu  žádostí o podporu  č. 1 je nutné doložit alespoň jeden z následujících dokladů: 

 • potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení pokud takový příspěvek pobírá zákonný zástupce podporované osob  formulář č. 2
 • potvrzení Úřadu práce o pobírání přídavku na dítě pokud takový příspěvek pobírá zákonný zástupce podporované osob  formulář č.2

* potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední 3 měsíce před podáním žádosti o podporu nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021, případně potvrzení Úřadu práce o pobírání rodičovského příspěvku nebo příspěvku na péči o osobu blízkou nebo potvrzení o výši a druhu důchodu od OSSZ.

 Formuláře :

 1. formuláře žádosti o podporu včetně potvrzení o měsíčním příjmu
 2. formuláře potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení/přídavku na dítě
 3. formuláře k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ

 

Podrob­né infor­ma­ce, for­mu­lář žádosti a dal­ší doku­men­ty najde­te na webo­vých strán­kách https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

 

 Podporovány budou děti s trvalým pobytem v Jihočeském kraji žijící ve společné domácnosti, v níž je:

 

 • pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
 • pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
 • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti je ve výši maximálně 13 000 Kč včetně; Do příjmů jsou započítávány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti včetně DPP nebo DPČ), OSVČ, výsluhový příspěvek, příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, nemocenská), rodičovský příspěvek, skutečné obdržené výživné, příjem z pronájmu, příjem z kapitálového majetku, podpora v nezaměstnanosti či v rámci rekvalifikace, případně starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či invalidní důchod. aj.). 

 

 

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno Úřadem práce).

 

Podporovaná osoba nesmí čerpat současně podporu v dotačním programu Jihočeského kraje na podporu rodin s dětmi do 3 let věku, resp. 8 let věku, pobírajících příspěvek na péči.

 

 

 

Platby

 

 • Základní částka úplaty činí 360,- Kč/měsíc
 • Pokud zákonný zástupce předem řádně omluví dítě, které nebude ve školce přítomno ani jeden den v měsíci, muže být úplata snížena na  200,- Kč/měsíc
 • Osvobozen od úplaty muže být zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální dávky, nebo osoba, která o dítě fyzicky pečuje a pobírá dávky pěstounské péče – a to na základě podání žádosti a aktuálního „OZNÁMENÍ O PŘIZNÁNÍ DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY“ podle zákona č. 117/1995 Sb. Tento stav je nutné čtvrtletně dokládat.
 • O snížení nebo osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka

SMĚRNICE úplata.doc

CENY STRAVNÉHO - od 1.1.2023

Přesnídávka

11,- Kč

Oběd

24,- Kč

Svačina

11,- Kč

CELKEM

46,- Kč

Děti, které dovrší po 1. 9. sedmi let, zaplatí za oběd 26 Kč

 

 


První záloha úplaty a stravného při nástupu dítěte do MŠ činí 1 500,- Kč a platí se inkasem nebo v hotovosti nejpozději jeden den před nástupem dítěte do MŠ.

Fond DUHA ( mateřská škola Růžová)

Na základě ústní dohody ze schůzek  rodičů dětí a zaměstnanců  mateřské školy, umožňuje ředitelka MŠ vybírání záloh na akce mateřské školy ve výši 600,- Kč na školní rok a to ve dvou splátkách – 300 Kč/1. Pololetí a 300 Kč/2. pololetí.

* Placení záloh je dobrovolné.

Rodiče, kteří zálohu nesloží, budou jednotlivé položky na akce hradit před započetím akce přímo učitelkám ve třídě, v případě neuhrazení se dítě akce nezúčastní.

* Zálohy jsou určeny: * na vstupné (divadla, kina, výstavy, …..)

* ceny do soutěží a akcí (mikulášská a vánoční besídka, Den Země, Den dětí, Den matek polodenní výlety, akce  pro děti, odcházející do školy, narozeniny dětí, pohoštění ve třídách pro společné  akce dětí a rodičů, materiál na dárky na Den matek, materiálně společné tvoření rodičů a dětí…)

* prostředky jsou rozděleny do dvou fondů – společný fond, ze kterého se platí faktury  za autobusy, pronájmy prostor, dárky dětem, nastupujícím do 1. třídy apod. a třídní fond, ze kterého se hradí jednotlivé akce dětí (kina, divadla, besídky apod.)