Drobečková navigace

1. mateřská škola > Zápis dětí

 

 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí  k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

 

Ředitelka 1. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Růžová 39 Bc. Dagmar Valchová stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí, které lze přijmout.

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let

Pro školní rok 2018/19 bude přijato  k předškolnímu vzdělávání celkem  62  dětí.

      MŠ Růžová : 34 dětí, z toho 7 do speciálních tříd

      MŠ Pod Kasárny : 28 dětí

 

 

 

K R I T É R I A    P Ř I J Í M Á N Í    D Ě T Í   P R O   Š K O L N Í   R O K    2018 / 2019

 

I.

Pro děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31. srpna  2018, je  do zahájení povinné školní docházky, předškolní vzdělávání povinné. Toto dítě bude přednostně přijato do spádové mateřské školy.

 

 

II.

Pokud nedojde k přijetí dítěte podle bodu I.,   vychází ředitelka při přijímání dětí do mateřské školy z kritérií, uvedených  níže.

 

  1. Dále budou přijímány k předškolnímu vzdělávání děti s trvalým pobytem na území města J. Hradec a školských obvodů podle Obecně závazné vyhlášky města J. Hradec č. 2/2016 podle dosaženého věku od nejstarších uchazečů k nejmladším.
  2. Při volné kapacitě mateřské školy budou přijímány děti z jiného školského obvodu.

      3.   Upřednostněn bude zájem o celodenní docházku

      4.    Při přijímání dítěte se bude zohledňovat sourozenec docházející do mateřské školy.

      5 .Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zařazovány na základě doporučení SPC do           speciálních tříd bez ohledu na spádovost dle volné kapacity s přihlédnutím k věku dítěte

 

Ve dnech zápisu do mateřských škol v Jindřichově Hradci mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 9,00 – 16,30 hodin stejnou váhu, v žádném případě nebude v těchto dvou dnech zápisu vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do mateřské školy.

 

Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září 2018.

 

V případě shodnosti posuzovaných kritérií bude přihlédnuto k dřívějšímu datu narození dítěte a může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte.

 

 

                                                                    Bc. D. Valchová   

                                                                    ředitelka 1. mateřské školy Jindřichův Hradec

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 


 
    

 

 

Akce MŠ Růžová

 

2.5. a 3.5. - zápis do MŠ 

                    9.00-16.30

3.5. - hudební program pro děti v MŠ - dudy

4.5. - dopravní hřiště v Domě dětí - tř.žlutá

11. 5.- dopravní hřiště v Domě dětí - třída žlutá

15.5. - kino Střelnice

17.5. - fotografování tříd v MŠ

23.5. - výlet do Třeboně - třída modrá, růžová, zelená -bližší info. u tř. učitelek

24.5. - výlet do Třeboně  - třída oranž., žlutá, červená -bližší info. u tř. učitelek

 

 

 

Akce MŠ Pod Kasárny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhlašování obědů - MŠ Růžová

Odhlásit


msjh_pic2.jpg

msjh_foot.png