Drobečková navigace

1. mateřská škola > Co se platí

Co se platí

  • Základní částka úplaty činí  360,- Kč/měsíc
  • Pokud zákonný zástupce předem řádně omluví dítě, které nebude ve školce přítomno ani jeden den v měsíci, muže být úplata snížena na  200,- Kč/měsíc
  • Osvobozen od úplaty muže být zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální dávky, nebo osoba, která o dítě fyzicky pečuje a pobírá dávky pěstounské péče – a to na základě podání žádosti a aktuálního „OZNÁMENÍ O PŘIZNÁNÍ DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY“ podle zákona č. 117/1995 Sb. Tento stav je nutné čtvrtletně dokládat.
  • O snížení nebo osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka


CENY STRAVNÉHO

 

Přesnídávka

8,- Kč

Oběd

18,- Kč

Svačina

8,- Kč

CELKEM

34,- Kč

Děti, které dovrší po 1. 9. 2017 sedmi let,
zaplatí za oběd 20,- Kč.
 


První záloha úplaty a stravného při nástupu dítěte do MŠ činí 1 500,- Kč a platí se inkasem nebo v hotovosti nejpozději jeden den před nástupem dítěte do MŠ.

 

 

 Fond DUHA ( mateřská škola Růžová)

Na základě ústní dohody ze schůzek  rodičů dětí a zaměstnanců  mateřské školy, umožňuje ředitelka MŠ vybírání záloh na akce mateřské školy ve výši 600,- Kč na školní rok a to ve dvou splátkách – 300 Kč/1. Pololetí a 300 Kč/2. pololetí.

* Placení záloh je dobrovolné.

Rodiče, kteří zálohu nesloží, budou jednotlivé položky na akce hradit před započetím akce přímo učitelkám ve třídě, v případě neuhrazení se dítě akce nezúčastní.

* Zálohy jsou určeny: * na vstupné (divadla, kina, výstavy, …..)

* ceny do soutěží a akcí (mikulášská a vánoční besídka, Den Země, Den dětí, Den matek polodenní výlety, akce  pro děti, odcházející do školy, narozeniny dětí, pohoštění ve třídách pro společné  akce dětí a rodičů, materiál na dárky na Den matek, materiálně společné tvoření rodičů a dětí…)

* prostředky jsou rozděleny do dvou fondů – společný fond, ze kterého se platí faktury  za autobusy, pronájmy prostor, dárky dětem, nastupujícím do 1. třídy apod. a třídní fond, ze kterého se hradí jednotlivé akce dětí (kina, divadla, besídky apod.)

 

 

Akce MŠ Růžová

 4.12. kino Střelnice - pásmo pohádek

 5. 12. příchod Anděla, Mikuláše a Čerta - Mikulášská nadílka

 7.12. dopravní hřiště v DDM -vybraní školáci / kromě žlité třídy/ info u tř. uč.

  11.12. návštěva Krýzových jesliček

11.12 - 14.12. návštěva Vánoční výstavy v Baráčnické rychtě

 14.12. dopravní hřiště v DDM - vybraní školáci / kromě zluté třídy/ info u tř. uč.

zajímavosti: 7.12. v 16.00 hod. vernisáž vánočních stromečků v Muzeu fotografie

                    8.12. - 9.12. -vánoční adventní trhy

 

 

Akce MŠ Pod Kasárny

2.11. vítání občánků

6.11. kino na Střelnici

30.11. fotografování dětí na vánoční foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhlašování obědů - MŠ Růžová

Odhlásit


msjh_pic2.jpg

msjh_foot.png