Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně

Aktuálně 

 

Zásady zpracování osobních údajů

 

Název organizace :  1.mateřská škola, Růžová 39, Jindřichův Hradec II

 

Informace poskytované správcem

I.Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů)

případně jeho zákonnému zástupci, pokud poskytovatel údajů nedosáhl 13/16 let, zákonné

informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce dle bodu II. případně jeho

pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány.)

 II.Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Název:1.mateřská škola, Růžová 39, Jindřichův Hradec II

Kontaktní poštovní adresa: Růžová 39/II, Jindřichův Hradec

Telefonní čísla :  384361488

Elektronická adresa: skolkaruzova@seznam.cz

Identifikátor datové schránky: ywgmvwj

IČ: 70981965

DIČ:

 

 III. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Naše organizace viz bod II. zřizuje v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence: Bc. Radek Kubíček, MBA , tel.: 585 155 100

 email: kubicek.dpo@2kconsulting.cz.

IV: Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme dle následujících zásad:

Zákonnost, korektnost, transparentnost

Účelové omezení – osobní údaje zpracováváme pouze za účelem pro který jsme jej od vás

získali.

Minimalizace údajů

Přesnost

Omezení doby uložení

Integrita a důvěrnost

Proporcionalita – jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním

právem musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková

opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických

osob.

Odpovědnost

  

 V.Zákonnost zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem.

Mezi tyto zákonné způsoby patří:

Souhlas – poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů

pro jeden či více konkrétních účelů. Užívá se, pokud nelze použít jiné zákonné způsoby pro

zkvalitnění služeb.

 

Osobní údaje zpracovávané na základě sdělení rodičům a informovanosti :

 seznamy žáků na mimoškolních  akcích a  zájezdech

 seznamy žáků na plaveckých, sportovních a jiných kurzech

 jména osob, které budou odvádět dítě ze MŠ

 kontakt na zákonné zástupce (pokud není shodný s adresou dítěte)

 fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o MŠ

 zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách

 předávání osobních údajů žáků za účelem sjednání cestovního a zahraničního pojištění

 

Plnění či uzavření smlouvy – zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro splnění

smlouvy

Právní povinnost – především povinnost vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze

souladu činností správce s legislativou

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:

 školní matrika

 doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu

vzdělávání a jeho ukončování

 třídní kniha

 kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky

 

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů:

 podněty pro jednání OSPOD

 podklady žáků pro vyšetření v PPP

 hlášení trestných činů, neomluvená absence,

 údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na akcích pořádaných MŠ

 

Životně důležitý zájem – př. autonehoda, požár, katastrofa

 

Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci – př. životní situace občana/žáka, správní

řízení, policejní vyšetřování

 

Oprávněný zájem – používáno pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu práce. V

takových případech zpracováno posouzení vlivu daných opatření na ochranu osobních údajů.

 

 VI.Práva poskytovatele osobních údajů

Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva. V případě vaší pochybnosti, zda

jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktujte našeho pověřence dle bodu III.

V případě dalších informací budeme uplatňovat Vaše práva nebo podněty pouze písemnou formou  a to  s  notářsky ověřeným podpisem nebo osobně do rukou správce dle bodu II.

 

Máte právo na :

Právo na přístup k osobním informacím

Právo na opravu osobních údajů

Právo na výmaz osobních údajů, pokud toto zpracování není předmětem zákonné povinnosti

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku

Právo na přenositelnost údajů

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 

Jak Vaše data chráníme ?

Ochraně osobních údajů, které od vás a Vašich dětí či jiných cílových skupin získáme, věnujeme maximální úsilí. Osobní údaje, které nám poskytnete, uchováváme na svých pracovních zařízeních, ke kterým je omezen přístup a které se nachází v zabezpečených prostorách. Dle čl.32 jsme přijali technická a organizační opatření, aby Vaše data byla u nás v bezpečí.

 

V Jindřichově Hradci

Statutární zástupce organizace :  Bc. Dagmar Valchová

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ PŮJDOU OD ZÁŘÍ 2019 DO ŠKOLY

 

Povinné předškolní vzdělávání a způsob jeho plnění

 Od 1.9.2017 je pro vaše děti povinné předškolní vzdělávání

 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních, středních školách, pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy.

Povinné vzdělávání se stanovuje v rozmezí nepřetržitých 4 hodin od 8 :00 hod do 12:00 hod.

 

Stanovení podmínek pro omlouvání a uvolňování ze vzdělávání:

  • zákonný zástupce je povinen dítě omluvit první den nepřítomnosti v mateřské škole- telefonicky nebo osobně v místě školy
  • nepřítomnost bude zákonným zástupcem zaznamenána na omluvném listě, záznamovém deníku – datum, důvod nepřítomnosti dítěte,  podpis zákonného zástupce. Tato povinnost se vztahuje i na zkrácený počet zameškaných hodin daného dne. ( pouze v rozmezí nepřetržitých 4 hodin od 8:00 hod do 12:00 hod)
  • omluvný list, záznamový deník je součástí povinné dokumentace v dané třídě, učitelka svým podpisem potvrzuje shodu se zápisem zákonného zástupce.
  • Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen doložit tyto důvody nejpozději do 3 dnů od výzvy

 

 

 

 

Podmínky vzdělávání jsou ve Školním řádě mateřské školy – vyvěšen v průjezdu na informativní nástěnce.